ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : B. Oveisi1, A. Faghih2, M.R. Ghassemi3, E. Moosavi1, S. Ghorbani4, N. Ahmadi Comijani4,5
Previous studies and available sub-surface data show the Cenozoic stratigraphy through the Dezful Embayment is thickest and the degree of exhumation is low ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : کاملیا یزدانفر1، مریم آق آتابای2
زمین لرزه گوهران با بزرگی Mw = 6.2 در تاریخ 11 می 2013 اتفاق افتاد. زمین ساخت این منطقه با یک زون شکستگی از گسلهای امتدادلغز است به نام زون انتقالی زندان – میناب – پالامی در غرب و فرورانش مکران در شرق مشخص می شود. سیستم گسلی زندان – میناب – پالامی اختلاف سرعت و سمت همگرایی بین دو سیستم زون تراستی زاگرس و فررانش مکران را جذب می کند که شامل تعدادی گسل امتداد لغز ترافشارشی است. در این پژوهش پدیده بر هم کنش بین زمین لرزه اصلی و پس لرزه های آن بررسی شده است. این به معنای بررسی تطابق توزیع مکانی پس لرزه ها با محدوده های افزایش تنش ایجاد شده توسط زمین لرزه اصلی(ΔCFF) است. این یک روش برای پیش یابی مکانهای پر خطر پس از رخداد یک زمین لرزه بزرگ است. در این کار از داده های سایت دانشگاه هاروارد CMT Harvard)) برای حل مکانیسم کانونی زلزله استفاده شده است. ضریب اصطکاک با سه مقدار (بین 4/0 تا 6/0)، در دو حالت گسل گیرنده از نوع گسل مرجع و گسل گیرنده با هندسه مشخص تست شد. پس لرزه های وارد شده در نرم افزار کلمب 3.2 برای بررسی موقعیت مکانی، از سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بزرگی بیشتر 3 گرفته شد. محاسبه تغییرات تنش کلمب نشان داد که وقتی گسل گیرنده از نوع گسل مرجع است و ضریب اصطکاک 6/0، بخش اعظم پس لرزه ها در محدوده افزایش تنش ایجاد شده توسط زمین لرزه اصلی قرار می گیرند. بنابراین بلافاصله بعد از رخداد یک زمین لرزه بزرگ می توان محدوده های افزایش تنش و در نتیجه نقاط پرخطر از نظر رخداد پس لرزه ها یا حتی زلزله های احتمال آینده را برای ممانعت از خسارات و تلفات بیشتر شناسایی کرد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رضا علی‌پور: دانشجوی دکتری دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، سید احمد علوی: دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، محمد رضا قاس
در این پژوهش با استفاده از نیمرخ های لرزه نگاری درصد کوتاه شدگی و تغییرات هندسه ساختاری تاقدیس پازنان در فروبار دزفول (جنوب باختر ایران) مورد بررسی قرار گرفته است. این تاقدیس دارای روند شمال باختری – جنوب خاوری با طول و عرض به ترتیب 60 کیلومتر و 4 تا 6 کیلومتر می‌باشد. بلندی هندیجان که در بخش شمال باختری تاقدیس پازنان قرار دارد، مهمترین ساختاری که باعث دگرریختی متفاوت در طول تاقدیس و تغییر در هندسه آن شده است. به طور کلی در منطقه شمال باختری بلندی هندیجان هندسه کلی وجود یک راندگی جلویی اصلی و به سطح رسیده و ضخامت نسبتا زیاد سازند گچساران روی یال شمال خاوری تاقدیس می باشد و در بخش جنوب خاوری بلندی هندیجان و بخش عمده قسمت های میانی تا بخش های نزدیک به جنوب خاوری تاقدیس یک راندگی اصلی جلویی به سطح رسیده و ضخامت کمتر سازند گچساران روی یال شمال خاوری می باشد. همچنین بیشترین درصد کوتاه شدگی در تاقدیس مربوط به بخش میانی آن است که حدود 11 درصد و ناشی از انحنا و خمش زیاد در محور چین باشد وکمترین درصد کوتاه شدگی مربوط به بخش های جنوب خاوری تاقدیس می باشد که حدود 5/8 تا 9 درصد می باشد و احتمالا به علت پلانچ محور چین در این قسمت است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : فرهاد پیرمحمدی علیشاه،احمد جهانگیری
در این مقاله اطلاعات ژئوشیمیایی جدیدی برای ترکیبات آداکیتی داسیتی و ریولیتی سهند واقع در جنوب تبریز آشکار می گردد که در زمان الیگو- میوسن طی برخورد صفحات عربی و اوراسیا به دنبال فرورانش سنوزئیک اقیانوس نئوتتیس به وجود آمده اند. توده های مورد بررسی در داخل سنگهای ولکانیکی و رسوبی کرتاسه و ائوسن نفوذ کرده اند. ترکیبات داسیتی و ریولیتی به صورت تمرکزات پایین Y، محتوای بالای Sr و الگوهای به شدت تفریق یافته عناصرنادرخاکی ،که از مشخصات آداکیتهای در ارتباط با ذوب ورقه می باشند، مشخص می شوند. در دیاگرام روابط عناصر اصلی و فرعی نمونه های مورد بررسی، مشخصات آداکیتهای سیلیس- بالا را نشان دادند. همچنین این نمونه ها مقادیر بالاتر MgO و (Mg=MgO/[MgO FeOt] , molar)Mg نسبت به محدوده MgO و Mg مذاب ورقه آزمایشگاهی ایجاد شده توسط رپ و همکاران (1991) نشان می دهند که این ویژگی به عنوان تبادل و واکنش متقابل ماگمای آداکیتی با گوه گوشته رورانده تفسیر می گردد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : حسین طالبی - سید احمد علوی - محمد رضا قاسمی- محمد رضا پرهیزگار- بهمن بقاء دشتکی-
آگاهی از رژیم تنش برجا برای پژوهشگران علوم زمین به ویژه زمین ساخت شناسان و مهندسین مخزن دارای اهمیت بسیار زیادی است. درک فرایندهای زمین ساختی جنبا، ارزیابی خطرات لرزه ای و پایداری فضاهای زیرزمینی همچون تونل ها، معادن و چاه ها و همچنین مدیریت مخازن هیدروکربوری وابسته به شناخت میدان تنش می باشد. در این مقاله، راستا و بزرگی تنش در یکی از مهمترین و شناخته شده ترین سازندهای مخزنی هیدروکربوری جهان، سازند آسماری، در‍ بخشی از کمربند ساده چین خورده زاگرس- فروبار دزفول شمالی- در مقیاس ناحیه ای مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. راستای بزرگترین تنش افقی در 34 حلقه از چاه های حفاری شده در بیش از 15میدان نفتی این ناحیه با استفاده از اطلاعات حاصل از نمودارهای تصویری (Image Logs) استخراج و نقشه مربوط به آن تهیه گردیده است (شکل-1). بزرگی تنش های اصلی شامل تنش روباره (SV) در بیش از 180 حلقه چاه و کوچکترین تنش اصلی افقی (ShMin) در 35 حلقه چاه در بخش میانی توالی سازند مخزنی آسماری محاسبه و برای ارائه دیدگاهی کلی از وضعیت تنش برجا در محدوده مورد مطالعه به نقشه درآمده است. برای محاسبه تنش قائم از تجمیع نمودار (Log) چگالی در قسمت مخزنی و همچنین اندازه گیری چگالی خرده های حفاری و همچنین از چگالی میانگین سنگ هایی با ویژگی های سنگ شناسی سازندهای گچساران، میشان و آغاجاری، استفاده شده است. تخمین تنش های افقی با استفاده از روابط پوروالاستیک و موازنه آنها با داده های حفاری انجام شده است. راستای تنش در بخش هایی که دچار بی هنجاری های محلی نشده اند، شمال خاوری است و این با یافته های پیشین حاصل از شواهد ساختاری زاگرس، یافته های سازوکار کانونی زمین لرزه ها و همچنین وارون سازی تنش منطبق است. ‍‍ بزرگای تنش های قائم و افقی متناسب با موقعیت ساختاری، سنگ شناسی و وضعیت فشار روزنی، تغییرات قابل توجهی را به نمایش می گذارد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : امیر هوشنگ شیرازی
مطالعه زمین ساخت فعال از نظر انعکاس نتایج آن در در عمران مناطق کوهستانی خصوصا در مناطقی که میزان فعالیت تکتونیکی در هولوسن و پلئیستوسن نسبتا زیاد می باشد حائز اهمیت است.در مطالعه و بررسی اشکال ناهمواری بین اجزای مختلف روابط مهمی وجود داشته که استفاده از این روابط به کمک شاخص های شکل سنجی، امکان شناخت معقولانه اشکال و مقایسه آنها را برای ژئومورفولوژیست ها فراهم می آورد.به منظور تحلیل ارزیابی فعالیت زمین ساختی در شمال شرق مخروط آتشفشان دماوند (حوضه آبخیز ناندل) ، در این مقاله با استفاده ازداده های رقومی-ارتفاعی و بررسی های میدانی، از شششاخص شکل سنجی جهت ارزیابی فرایند های پویا و دینامیک موثر درشکل دهی چشم انداز ها و طبقه بندی فعالیت زمین ساختی استفاده شدهکه عبارتند از: منحنی هیپسومتریکو انتگرال هیپسومتریک ((Hi، عدم تقارن حوضه زهکشی(AF)، شیب طولی رودخانهSL) )، نسبت شکل حوضه(BS) پیچ و خم جبهه کوهستان (Smf)، نسبت پهنای کف دره به عمق ((Vf. تحلیل نتایج حاصل از شاخص ها به صورت جدا گانهاغلب نشانگر فعال بودن حوضه می باشند.و شاخص Lat که با در نظر گرفتن نتایج مجموع شاخص ها بدست می آید،فعالیت زمین ساختی بالا را برای حوضه ناندل مشخص می کند. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : ناصر نعیمی قصابیان:دانشجوی دکتری تکتونیک،دانشگاه بیرجند، سازمان زمین شناسی مرکز مشهد،naimi2001@gmail.com محمد مهدی خطیب: گروه زمین شناسی،دانشگاه
کوه های باقران در جنوب بیرجند، جزئی از افیولیت ملانژبخش شمالی اقلیم ساختاری سیستان و لئت مرکزیمی باشد که از لحاظ زمین ساختی فعال است.به منظور دست یابی به بخشی از تاریخچه ی زمین ساختی و آرایش تنش های شکل دهنده ی کوه های بافران، عناصر ساختاری شامل گسل ها ، شکستگی ها و چین خوردگی های این گستره شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته شد. برمبنای داده های به دست آمده و با روش های نوین تحلیل لغزش گسل که در آن موقعیت سطوح لغزشی و بردار لغزش ، زوایه ی اصطکاک داخلی سنگ، فاکتور شکل بیضوی تنش دخالت دارند، میدان تنش و جهت گیری محورهای اصلی تنش در گستره مورد مطالعه ، تحلیل شد. موقعیت تنش های اصلی  پس ازتعیین میزان زوایه ی اصطکاک داخلی سنگ برای هر پهنه گسل، محاسبه شد و در نهایت بر اساس داده های ترکیبی از کل منطقه ، جهت گیری تنش های اصلی تعیین و براساس قدیمی ترین فاز تنش با میانگین بیشینه تنش افقی ±و رژیم زمین ساختی فشاری و جدیدترین فاز تنش با میانگین بیشینه تنش افقی ±و رژیم زمین ساختی ترافشاری چپ گرد به دست آمد. گذر ازمیدان تنش دیرین به میدان تنش جدید از میان میدان های تنش با میانگین بیشینه تنش افقی ±و یک رژیم زمین ساختی ترافشاری راست گرد و نیز میدان تنش با میانگین بیشینه تنش افقی ±و یک رژیم زمین ساختی فشاری – برشی صورت گرفته است . آرایش محورهای اصلی تنش از کرتاسه تا عهد حاضر ، بیانگر تغییر میدان تنش در جهت عقربه های ساعت وبازسازی مجدد عناصر ساختاری دراین منطقه می باشد . ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : فاطمه مصباحی، محمد محجل، محسن موذن، لقمان نمکی
واحدهای سنگی کرتاسه فوقانی در بخشی از مسیر گسل شمال تبریز واقع در جنوب روستای اسکندر (خاور تبریز)، رخنمون دارند. ساختارهای موجود در این نهشته‌ها عبارتند از: چین خوردگی های در مقیاس رخنمون با تمایل سطح محوری به سمت شمال شمال خاوری و سیستم گسلش راندگی که در قالب سه ورقه راندگی اصلی واحدهای کرتاسه فوقانی را به سمت شمال باختری بر روی هم رانده اند. این آرایه گسلش راندگی، چین خوردگی های متمایل به سمت شمال خاوری واحدهای کرتاسه فوقانی را قطع کرده است. واحدهای میوسن به صورت دگرشیب واحدهای کرتاسه فوقانی و ساختارهای موجود در آنها را پوشانده اند. ساختارهای واحدهای کرتاسه فوقانی با تمایل به سمت شمال در فاصله زمانی بین کرتاسه فوقانی و میوسن ایجاد شده و توسط گسل شمال تبریز قطع شده اند. مطالعه واحدهای سنگی و بررسی ساختاری واحدهای کرتاسه فوقانی به عنوان شواهدی از وجود پوسته اقیانوسی باریک در زمان کرتاسه پسین در حوضه پشت کمانی تتیس جوان نشانگر این امر است که جهت فرورانش در این حوضه پشت کمانی به سمت جنوب بوده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : رحمان شریفی، حسین گلبابایی، معصومه شیری
تکتونیک فعال ( Active Teconic ) یک منطقه به شاخص هایی چون شاخص طول به شیب رودخانه ( Sl ) ، پیچ وخم پیشانی کوهستان ( Smf ) ، شکل حوضه زهکشی ( Bs ) ، عدم تقارن حوضه زهکشی ( Af ) ، انتگرال فرازسنجی ( Hi ) و نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن ( Vf ) به پهنه های موجود در نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش یک منطقه وابسته بوده که درمجموعه حاضرمقایسه وتعین مقدار وروند وابستگی دوشاخص Smf و Vf به پهنه های خطرموجود در نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش موردتوجه می باشد .اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی از بهترین ابزار جهت بررسی وارزیابی تکتونیک فعال می باشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی ،زمین شناسی ، تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی ،نقشه های Dem منطقه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) تهیه شده وبراساس نقشه های فوق نقشه تکتونیک فعال درقالب شاخص های Vf و Smf هریک درسه کلاس(I) پهنه فعال تکتونیکی ،(II) پهنه بافعالیت متوسط ،(III) پهنه غیرفعال تکتونیکی و نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش در پنج کلاس (I) حساسیت به زمین لغزش خیلی پائین ،(II) حساسیت به زمین لغزش پائین ، (III) حساسیت به زمین لغزش متوسط ، (IV) حساسیت به زمین لغزش زیاد و (V) حساسیت به زمین لغزش خیلی زیاد تهیه گردید. مقایسه وانطباق نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخص های Vf و Smf به ترتیب نشان می دهد که حدود 68 و 53 درصد ازپهنه های خطر بالای تکتونیک فعال حاصل ازدوشاخص مذکور با پهنه های حساسیت بالا (IV) وخیلی بالا (V) نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه همپوشانی دارد که درصدهای ذکرشده اولا وابستگی پهنه های خطر بالای تکتونیک فعال حاصل از دو شاخص Vf و Smf به پهنه های حساس وخیلی حساس موجوددرنقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش منطقه را نشان داده و ثانیا نشان می دهد که این وابستگی در نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل از شاخص Vf به پهنه های موجود درنقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش،نسبت به پهنه های تکتونیک فعال حاصل از شاخص Smf می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : ناصر احمدی کمیجانی، دانشجوی دوره دکترای تکتونیک دانشگاه بیرجند،Comijany@Gmail.com عباس عطاپور، دانشجوی دوره دکترای تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس،ata_po
ناحیه مورد مطالعه در حد مرز پهنه آتشفشانی ارومیه - دختر و ایران مرکزی قرار دارد. مرز شمال خاوری پهنه ارومیه - دختر در بسیاری جاها، بوسیله فرونشست¬های طویلی که از رفسنجان در جنوب خاوری تا ساوه در شمال باختر گسترش دارند، مشخص شده است. در مجاورت این فرونشست¬ها، پهنه¬های گسلی طویل و مهمی شکل گرفته¬اند، که از جنوب خاور به سوی شمال باختر، گسل¬های متعددی وجود دارند که از آن جمله: گسل¬های زفره، کاشان، راوند و قم می¬باشند. اطلاعات بسیار محدودی در رابطه با فعالیت لرزه¬ای این گسل¬ها در دست است. بر پایه شواهد ریخت-شناسی این گسل¬ها از زمان پلئیستوسن جنبا می¬باشند. خوشبختانه در طی دهه¬های اخیر، عوارض ریخت¬شناسی مرتبط با فعالیت گسل¬های جنبا و همچنین نحوه پاسخ رودخانه¬ها به چین¬های در حال رشد به خوبی شناسایی و به صورت جامع ارائه گردیده¬اند. در این پژوهش سعی برآن شده است که با استفاده از شاخص¬های ریختی (مورفومتریک) فعالیت نسبی زمین¬ساختی از ناحیه مورد مطالعه به دست آورد و با توجه به موقعیت زمین¬لرزه¬های تاریخی، جهت تقیق محل آنها با حوضه¬های فعال به عمل آمده است . با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، به نظر می¬رسد محل تعیین شده کانون رومرکز سطحی سه زمین¬لرزه تاریخی رویداده در ناحیه کاشان، دارای خطا بوده و می¬توان آن را در درون حوضه¬های فعال زمین¬ساختی منطقه، مکان-یابی مجدد نمود. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : دکتر محمد مهدی خطیب1 ، طاهره قاسمی رزوه2 ، ناصر نعیمی3
پهنه برشی بوشاد(BSZ) باطول حدود 45 کیلومتر،پهنای حدود 2/9 کیلومتر و روندی تقریبا N90E در جنوب بیرجند قرار دارد. این پهنه برشی بخش هایی از افیولیت ملانژ دگرگون شده جنوب بیرجند را تحت تاثیر قرار داده است. اولین مرحله دگرشکلی بصورت دگرشکلی چند فازی همزمان با دگرگونی در شرایط دگرشکلی شکل پذیر، به هنگام بسته شدن ریفت خاور ایران و جایگیری افیولیت ملانژ بیرجند اتفاق افتاده است. فازهای دگرشکلی D1 و D2 مربوط به اولین مرحله دگرشکلی می باشد. فاز دگرشکلی D3 بعد از یک دوره رسوبگذاری و فرسایش در شرایط شکل پذیر-شکننده، همزمان با تشکیل رگه های کششی نردبانی می باشد. گسل های راستالغز، راندگی و چین های مرتبط با گسل در شرایط دگرریختی شکننده وابسته به وقایع زمین ساختی D4، در اثر جدید ترین فاز تنش±10E N055 در منطقه شکل گرفته است. درجه همگرایی این پهنه برشی R=0.3 است که نشان از شکل گیری آن در یک دستگاه ترافشاری چپگرد از نوع همگرای مایل لغز (Sligtly oplique-convergent)می باشد که از ویژگی های آن تقسیم کرنش(Strain partitioning) می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : محمد حسن اسدیان
تکتونیک حلزونی دریچه نوئی به تکتونیک جهانیست که در مقابل نظریه تکتونیک صفحه ای ارائه شده است. عمل کرد یک سیستم کهکشانی اولیه در زیر مکه و به فاصله معینی از خط استوا به مرور زمان باعث قطبش زمین نسبت شرق-غرب و شمال-جنوب شده است. شکل گیری قاره ها با مرکزیت مکه در یک سمت و اقیانوس آرام به عنوان بزرگترین پهنه آبی در سمت دیگر ونیز تمرکز قاره ها در نیمکره شمالی در این رابطه است. صدق کردن موقعیت جغرافیائی مکه در نسبت طلائی(عدد ϕ) نکته قابل تاملی است. سلول اولیه در حال حاضر به سه سلول عمده هیمالیا در شرق و راکی/آند در غرب تفکیک شده است .بدلیل عملکرد معکوس سلول ها و جذب ماده به سمت سنترال بارها اقیانوس اطلس بعداً تشکیل و اقیانوس آرام اولیه نیز توسعه پیدا کرد. نتجه ی مهمی که در اینجا خاصل می شود اینست که بر خلاف نظریه زمینساخت ورقه ای در این مدل قاره ها قبل از اقیانوسها پدیدار شده اند، و نیز تشکیل کوه ها را نه برخورد ورقه ها بلکه سنترال بار سیستم های کهکشانی می داند. همگرائی یا دحوش و واگرائی یا طحوش لایه ها در امتداد نوار موبیوس از ویژگی های تکتونیک حلزونی است. دگرشکلی موبیوسی در زمین بخاطر 180 اختلاف فاز موجود بین بازو های دحو و طحو اتفاق می افتد و همراه است با فعالیتهای لرزه خیزی، برای همین است که می بینیم زلزله ها معمولاً در شرق و غرب حوزه های تکتونیکی رخ می دهد. جائی که لایه ها همگرا می شوند زمین و جائی که واگرا می شوند دریا تشکیل می شود. دریای خزر نمونه ای از واگرائی چارجهته، خلیج فارس نمونه ای از واگرائی سه جهته و دریای سرخ نمونه ای از واگرائی دو جهته است(شمال و جنوب) در مقابل گرینلند دارای همگرائی دو جهته(شرق/غرب) و ایران دارای همگرائی سه جهته(شمال/جنوب/غرب) است، این همگرائی ناشی از عملکرد دو نوار موبیوس متقابل است که مراکز آنها بر روی تنگه هرمز و خم کوه های آناتولی قرار گرفته اند. این دو نوار در ایران مرکزی هم پوشانی داشته و. مجموعه آنها یک سیستم نواری فنری شکل راستگرد را تشکیل می دهد. به همین دلیل است که می بینیم بردار سرعتGPS محلی به تدریج به طرف شمال غرب ایران کاهش یافته و جهت آن در محل خم آناتولی معکوس می گردد. کمربند ارومیه-دختر به عنوان یک مولفه فرکتالی از سیستم کهکشانی راستگرد هیمالایا در طول محور این نوار از جنوبشرق به شمالغرب کشیده شده است. توزیع آنومالی های گرانی و شکل گیری میدان مغناطیسی و نیز میدانهای بردار سرعت GPS در این مدل بهتر قابل توجیه است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : زمان ملک زاده
رشته کوه البرز با تحدب به سمت جنوب، حاصل تصادم صفحه ایران¬مرکزی و پوسته خزر در نتیجه حرکت به سمت شمال صفحه عربی است. گسل¬های موجود در تاریخچه فعالیت خود سازوکار مختلفی را تجربه نموده¬اند. این مقاله با ارائه شواهدی نشان¬ خواهد داد که دشت فیروزکوه در واقع در پی جوانترین فعالیت گسل فیروزکوه با سازوکار کششی با مولفه راستالغزی در بخش مرکزی خود بوجود آمده است. در دو انتهای خود، این گسل به صورت راستالغز ترافشاری عمل می¬کند. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : ناصر احمدی کمیجانی، دانشجوی دوره دکترای تکتونیک دانشگاه بیرجند،Comijany@Gmail.com مهدی ذوالفقاری، کارشناسی ارشد تکتونیک، موسسه مهندسین مشاور ساحل
خطر گسیختگی یکی از خطرات موجود برای سازه های بشری با هر درجه از مقاومت می باشد لذا شناسایی گسل-های فعال امری خطیر در توسعه جوامع بشری است. با توجه به گسترش سریع و روز افزون شهر تهران این امر هر روز نقش پررنگ¬تری در پهنه این گستره بازی می¬کند. با توجه به ایجاد یک ترانشه (بدلیل خاکبرداری) در محدوده تپه¬های عباس آباد این موقعیت مناسب فراهم آمده است تا چند گسل که احتمالاً فعال می¬باشند (؟؟) مورد کنکاش و بررسی دقیق قرار بگیرند. با توجه به برش این گسل¬ها در رسوبات A و Bn تهران و وجود سازه¬های متفاوت در حریم این گسل-ها، تعیین آخرین فعالیت لرزه ای آنها جهت ایمن¬سازی و نیز ساخت و سازهای آتی امری حیاتی است. در این پژوهش با معرفی چند گسل جدید، مشخصات و همچنین لوگ آنها مورد بررسی قرار گرفته است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مریم سادات میرعابدینی،مریم آق آتابای
در این پژوهش تغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی b-value، ابعاد همبستگی توزیع مکانی مراکز سطحی (De) و زمان وقوع زمین¬لرزه¬ها (Dt) و ارتباط بین آنها جهت بررسی ویژگی پیش¬نشانگری پارامترها قبل از زمین¬لرزه 2004 بلده-کجور (2/6Mw=) و تغییرات پس از آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده یک کاهش در پارامترهای فرکتالی چند ماه پیش از شوک اصلی است. بعد از این کاهش که ممکن است به دلیل خوشه¬های زمین¬لرزه¬ای به وقوع پیوسته بین سال¬های 2002 تا 2003 باشد، پارامترهای فرکتالی افزایش می¬یابند که علت آن افزایش سطح لرزه¬خیزی زمین¬لرزه¬های با بزرگی¬های کم است. در نتیجه تغییر در پارامترهای فرکتالی به¬عنوان پیش¬نشانگری برای زمین¬لرزه بلده-کجور معرفی می¬شود که با فعالیت و آرامش لرزه¬ای مشخص می¬شود. همچنین همبستگی بین b-value و De قبل از زمین¬لرزه (b7/0 87/0De=) و در توالی پس¬لرزه¬ها (1/0b±2=De) مثبت، و بعد از آن منفی است (b32/1-56/2=De). ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : محی الدین احراری رودی، استادیار گروه اقیانوس شناسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ، Ahrari_49@yahoo.com
عوامل زیادی برجنس و نحوه قرارگیری رسوبات برجا گذاشته در مناطق مختلف مانند جنس سنگهای منطقه، آب و هوا و شرایط تکتونیکی حاکم برحوضه رسوبی، موثر می باشند. با بررسی نوع رسوبات و ساختمان های موجود در رسوبات به همراه تغییر ضخامت و رخساره می توان علاوه بر محیط تشکیل به جایگاه تکتونیکی آنها نیز پی برد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :